Algemene Voorwaarden

Lees hier al onze algemene voorwaarden die horen bij huren van een Casino Tafel bij ons.

Toepasselijkheid van onze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Roulette Tafel Huren (verder te noemen “RTH”) gedane aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RTH partij is. Eigen voorwaarden van huurders (verder te noemen “de wederpartij”) zijn niet van toepassing.

Plaats van verhuur
De afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat de wederpartij en RTH via de website akkoord gaat met de algemene verhuur voorwaarden en gaat in op het moment dat de wederpartij het gehuurde in ontvangst neemt bij RTH.

Reserveren en annuleren
Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij RTH te reserveren. Deze reservering zal via e-mail worden vastgelegd door beide partijen. Indien de wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.
Onverminderd het voorgaande kan de wederpartij de reservering voor het tijdstip van de ter beschikking stelling van de gehuurde zaak, annuleren. Dit dient via e-mail of sms te gebeuren en de wederpartij zal alsdan de navolgende vergoeding verschuldigd zijn: -0% van de huursom indien uiterlijk 3 dagen van te voren wordt geannuleerd -50% van de huursom indien later geannuleerd wordt.

Einde overeenkomst
De overeenkomst eindigt door het retourneren van de goederen.

Aansprakelijkheid/Overmacht
RTH kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ook na ingebrekestelling. Indien de bestelde goederen niet voorradig of defect blijken te zijn (ten gevolge van een vorige verhuring) behoudt RTH zich het recht voor om een alternatief te leveren dat voldoet aan dezelfde capaciteiten.

Waarborgsom
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de wederpartij per verhuring een waarborgsom schuldig zijn van € 200. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de waarde van het gehuurde. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Controle
Teneinde problemen te voorkomen moet de wederpartij onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt dit controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn dient de wederpartij direct telefonisch of per e-mail contact op te nemen met RTH.

Schade/Verlies
Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking aan RTH te worden gemeld. De wederpartij verplicht zich de aan het gehuurde goed, door zijn toedoen of door omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan RTH te vergoeden tegen de dagwaarde. d.w.z de huidige nieuwwaarde van 1 stuks met de afschrijving op basis van leeftijd van het beschadigde dan wel verloren goed.
RTH is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de wederpartij, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de wederpartij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of door ingreep van een derde.

Gebruik en onderhoud
De wederpartij stemt er mee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij RTH terug te bezorgen in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De wederpartij dient goederen op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt te retourneren, zoals zij deze ontvangen heeft.

Verplichtingen van de wederpartij
Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijk toestemming van RTH. De wederpartij mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres als omschreven op de overeenkomst. De wederpartij of de derde dient RTH onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op goederen van wederpartij of de derde of op het onderhavige gehuurde of indien op enig andere wijze de eigendomsrechten van RTH dreigen te worden aangetast.

Boetes/belastingen
De wederpartij verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal door hem of derden, te zullen betalen.

Risico laden/lossen
De wederpartij draagt gedurende de gehele periode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.

Terugbrengen
Als de gehuurde goederen niet na het verstrijken van de huurtermijn bij RTH worden teruggebracht, verkeert de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een schadevergoeding aan RTH verschuldigd, welke schadevergoeding bestaat uit: -50% van de huursom bij 1 dag te laat – 60% van de huursom bij 2 dagen te laat -100% van de huursom bij 3 dagen te laat.

Het afhalen en terugbezorgen van de goederen
Het afhalen en retourneren van de gehuurde goederen dient plaats te vinden op een dag en tijdstip welke in overleg bepaald zullen worden.

Betaling
Altijd voorafgaand aan het afhalen van de gehuurde goederen bij RTH . Betaling kan enkel contant bij ophalen. Wel dient in alle gevallen betaling te geschieden voordat de gehuurde goederen kunnen worden meegegeven.